ProjektyProjekty zamerané na ochranu sov


Conservation of Raptors and Owls - Slovakia-Austria (Ochrana dravcov, bocianov a sov v regióne Záhoria a Niederösterreich) - (2011-2013) projekt zameraný na spoluprácu a výmenu skúseností medzi rakúskymi a slovenskými partnermi venujúcimi sa ochrane prírody v regióne Záhoria a Dolného Rakúska. Cieľ je lepšie poznanie aktuálneho stavu populácií dravcov, bocianov a sov v regióne a ich ochrana. Zo sov sú cieľovými druhmi výr skalný a myšiarka močiarna.  


Výrik lesný (Otus scops) v CHVÚ Malé Karpaty a CHVÚ Záhorské Pomoravie - (2014) malý členský projekt zameraný na monitoring populácie výrika lesného v oblasti CHVÚ Záhorské Pomoravie a Malé Karpaty. Monitoring prebieha využitím akustického monitoringu a tiež kontrolou vybraných lokalít pomocou prehrávania nahrávky hlasu výrika. Cieľ je skontrolovať 9 lokalít v CHVÚ Záhorské Pomoravie a 11 v CHVÚ Malé Karpaty. 

Vplyv obhospodarovania lesov Pro Silva na populácie sov a diverzitu vtáčích spoločenstiev - (2015) malý členský projekt zameraný na získanie základných údajov o populácii sov a ostatných druhov vtákov (ďatle a iné) s cieľom potvrdiť vyššiu hustotu teritórií sov v porastoch Pro Silva. Budú získané údaje zo 4 plôch Pro Silva a porovnané s údajmi zo 4 lokalít podobného veku porastov, ale obhospodarovaných tradičnými lesohospodárskymi postupmi. V rámci projektu budú porovnané tiež údaje o sovách z dvoch rezervácií.  

Mapovanie sov pre potreby Atlasu vtákov Bratislavy - (2016) malý členský projekt zameraný na mapovanie sov v oblasti lesov mesta Bratislava. Cieľom je doplnenie údajov o sovách z oblasti Malých Karpát - kataster Záhorskej Bystrice, Marianky, Lamača a Rače. Bude tu vykonaný akustický monitoring (použitie diktafónov na nahrávanie hlasov), a tiež  nočný monitoring na vybraných lokalitách. Územie bude rozdelené do štvorcov a bude pokryté diktafónmi na stanovených bodoch. Atlas vtákov Bratislavy po ukončení mapovania predstaví rozšírenie jednotlivých druhov a prípadne odhad veľkosti ich populácie v rámci územia mesta Bratislava odbornej a širokej verejnosti. 

Common monitoring system of forest owls - (2016 - 2017) projekt podporený programom Visegrad Fund. V tomto projekte sa tri krajiny - Česká republika, Poľsko a Slovensko - pokúsia skoordinovať prebiehajúce aj nastávajúce monitoringy lesných sov. Cieľom je pripraviť jednotnú metódu a systém monitoringu lesných druhov sov. V rámci projektu sa uskutočnia dva semináre, bude vypracovaný dokument o spoločnej navrhovanej metóde a pripravený článok zo seminára. Medzi odborníkmi sa vymenia skúsenosti. Stredná Európa je domovom 10 druhov sov, tunajšie lesy predstavujú domov pre významnú časť populácií. Mnohé NATURA 2000 územia sú vyhlásené pre ochranu sov, preto je dôležité poznať stav a trend vývoja populácií rôznych druhov, aby sme vedeli dostatočne včas reagovať na negatívny vývoj v populácii.  

Vplyv prostredia na dynamiku populácie sovy obyčajnej (Strix aluco) - (2017)  projekt zameraný na výskum výmeny jedincov v populácii. 

The turnover of individual male Tawny Owls (Strix aluco) in two different environments and in two different EU countries - (2018 - 2019) malý projekt podporený skupinou zameranou na ochranu sov -  die Arbeitsgemeinschaft Eulenschutz (AGE) z Nemecka. Cieľom projektu je výskum výmeny jedincov v populácii. Pomocou nahrávania hlasov samcov vieme identifikovať konkrétnych jedincov. Ak na tých istých miestach nahrávanie zopakujeme, vieme nahrávky porovnať. Takto zistíme či sa samec na lokalite zamenil za iného alebo či sa nenachádza v teritóriu. Nahrávanie hlasov bude prebiehať v Anglicku a na Slovensku, aby sme porovnali výmenu jedincov v dvoch odlišných krajinách.