Odkazy

SAOLA - ochrana prírody - občianske združenie  

Pralesy.sk  - ochrana pralesov na Slovensku 

Ochrana dravcov na Slovensku  - mimovládna organizácia zaoberajúca sa ochranou a výskumom dravcov a sov na Slovensku

SOS/BirdLife Slovensko - mimovládna organizácia zaoberajúca sa ochranou vtáctva na Slovensku

Akustický monitoring na Slovensku - stránky zamerané na akustický monitoring a praktické skúsenosti s ním

Owlpages - stránky venované sovám všeobecne, ich ekológii, druhovej rozmanitosti a všetkému súvisiacemu s nimi

World Owl Trust - medzinárodná organizácia zaoberajúca sa ochranou sov v globálnej mierke

Owl Research Institute - organizácia vykonávajúca výskum, ochranu a vzdelávanie o sovách v Severnej Amerike

Global Owl Project - medzinárodný projekt na výskum sov

The Barn Owl Trust - ochrana plamienky driemavej a jej biotopov

ŠOP SR - web stránka Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

CHVÚ na vtaky.sk - web o CHVÚ sústavy NATURA 2000

Globalforestwatch.org - celosvetová mapa úbytku a nárastu pokrytia lesom - podrobná i pre SR

Lesnícky GIS - mapa Slovenska s informáciami o lesných porastoch a lesohospodárskymi informáciami

Xeno-canto  - databáza zvukových záznamov vtáčích hlasov